Laboratorium Geologii Złożowej i Składowania CO2

Zakres działalności Dokumentowanie zasobów złóż węgla kamiennego dla potrzeb górnictwa węglowego jak również pod kontem podziemnego zgazowania węgla. Wykonywanie Projektów Zagospodarowania Złóż węgla kamiennego. Wykonywanie prac związanych z procesem geologicznego składowania CO2 (typowanie struktur geologicznych jako potencjalnego zbiornika, symulacje komputerowe procesu składowania, oceny ryzyka geologicznego składowania CO2 itp.). Dokumentowanie zasobów metanu jako kopaliny głównej oraz jako kopaliny towarzyszącej tzw CBM. Wykonywanie prac związanych z oceną migracji gazów kopalnianych na powierzchnie w procesie likwidacji kopalń węglowych.
Możliwe obszary współpracy Górnictwo węglowe, podziemne zgazowanie węgla, metan pokładów węgla (CBM), oraz shalegas i tightgas
Kluczowa aparatura badawczo-analityczna

Na stanie Laboratorium znajduje się szereg narzędzi numerycznych i symulacyjnych nadających się do zakresu działalności Laboratorium tj. Petrel, Eclipse (Black Oil), (CBM) firmy Schlumberger, PetraSim (z symulatorem TOUGH2), RockWore, Surfer 8, Voxler firmy Golden Software, oraz  Aparaturę pomiarową ECOPROBE 5 do monitorowania migracji gazów w terenie. więcej ->

Osoba do kontaktów merytorycznych Dr inż. Jarosław CHEĆKO tel: (+48) 32 259 23 72, e-mail: j.checko@gig.eu.
Słowa kluczowe  Zasoby węgla kamiennego, metan pokładów węgla, podziemne zgazowanie węgla, geologiczne składowanie CO2.