Laboratorium Analiz Odpadów Stałych

Laboratorium Analiz Odpadów Stałych

 

Zakres działalności  

Badania:
 • własności fizykochemiczne: odpadów, mineralnych spoiw górniczych, alternatywnych paliw wtórnych, biopaliw stałych, gleb, gruntów itd.
 • odpadów w procesie odzysku R14 w podziemnych technikach górniczych;
  • jako składnika podsadzki hydraulicznej i samozestalającej;
  • do doszczelniania zrobów, które powstały w wyniku eksploatacji prowadzonej systemem z zawałem stropu, podsadzki hydraulicznej, podsadzki suchej i innych;
  • do profilaktyki przeciwpożarowej i budowy korków izolacyjnych;
  • do likwidacji zbędnych wyrobisk (w tym szybów);
  • do wzmocnień i stabilizacji wyrobisk górniczych;
 • składu chemicznego naturalnych paliw stałych;
 • zmiany chemizmu skał otaczających w sąsiedztwie georeaktorów w procesach podziemnego zgazowania węgla;
 • ocena jakości gleb/gruntów dla rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórniczych, przemysłowych.

Możliwe obszary współpracy

 • energetyka,
 • inżynieria środowiska,
 • drogownictwo,
 • badania migracji.

Kluczowa aparatura badawczo-analityczna

Kluczowa aparatura i techniki analityczne:
 • fluorescencyjna spektrometria rentgenowska z dyspersją długości fali Rigaku WD XRF ZSX Primus II
 • emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Perkin Elmer Optima 5300 DV
 • analizatory do badań własności fizykochemicznych

ü  EA Eltra HELIOS CHS 900,
ü  EA Eltra N-580, IKA C5000,
ü  Gerhardt VAPODEST 40,
ü  MA-2000 (NIC)
 • dyfrakcja laserowa - analizator składu granulometrycznego w zakresie cząstek (2 – 2000) μm
 • analiza klasyczna

Możliwości analityczne:

 • Zakresy pomiarowe od 1 ppb do 100% masy próbki;
 • Zakres oznaczeń – układ okresowy pierwiastków od H do lantanowców i metali ziem rzadkich włącznie

więcej ->

Osoby do kontaktów merytorycznych

dr Anna Michalska, tel. (+48) 32 259 2396, e-mail: anmichalska@gig.eu

mgr inż. Piotr Kucharski, tel. (+48) 32 259 2213, e-mail: pkucharski@gig.eu

Słowa kluczowe

odpady, spoiwa, paliwa wtórne, pyły, gleby/grunty, biomasa, badania, analityka chemiczna 

·