Laboratorium Analiz Wód i Ścieków

Laboratorium Analiz Wód i Ścieków 
 Zakres działalności

Kompleksowe badania fizyko-chemiczne:

 • wody kopalniane, w tym solanki,
 • wody dołowe zrzucane do cieków powierzchniowych,
 • wody i odcieki ze składowisk odpadów powęglowych,
 • sole przemysłowe,
 • ścieki poprocesowe i wody zanieczyszczone po podziemnym
     zgazowaniu węgla (PZW),
 • monitorowanie środowiska wodnego w otoczeniu reaktora PZW 
     przed, w trakcie i po zakończeniu jego eksploatacji,
 • monitoring odcieków ze składowisk odpadów, ścieków komunalnych i przemysłowych, wód powierzchniowych i podziemnych, mineralnych i leczniczych, wód przemysłowych (technologicznych)
 • wpływ chemizmu wód na korozyjność betonu i stali
Możliwe obszary współpracy
 • badania analityczne, rozwój metod analitycznych w kierunku uwzględnienia specyficznych matryc,
 • monitoring środowiska, kontrola jakości wód i ścieków z procesu zgazowania węgla,
 • zapewnienie jakości w analizie chemicznej,
 • analiza specjacyjna
Kluczowa aparatura badawczo-analityczna

Chromatograf jonowy ICS 2500 
(oznaczanie anionów i ubocznych produktów dezynfekcji wody)

Emisyjny spektrometr plazmowy Optima 5300 DV
(oznaczanie metali i niemetali)

Zestaw analizatorów przepływowych z segmentowaniem przepływu (SFA) – SAN++
(spektrofotometryczne oznaczanie m.in. substancji powierzchniowo czynnych, indeksu fenolowego, cyjanków)

Zestaw wstrzykowych analizatorów przepływowych (FIA)
(spektrofotometryczne oznaczanie m.in. siarczków, związków azotu)

Analizator TOC/TNb - Liqui TOC trace
(oznaczanie ogólnego i rozpuszczonego węgla organicznego oraz azotu ogólnego)

Analizator AOX/POX
(oznaczanie adsorbowalnych oraz lotnych, organicznie związanych chlorowców)

Automatyczny analizator azotu Kjeldahla 

Analizator rtęci SMS 100

więcej ->

Osoba do kontaktów merytorycznych

mgr Beata Kostka, tel. (+48) 32 259 28 53, e-mail: bkostka@gig.eu

Słowa kluczowe Analiza fizyko-chemiczna, wody kopalniane, solanki, ścieki, odcieki, podziemne zgazowanie węgla, monitoring środowiska.