Laboratorium Analiz Związków Organicznych

Laboratorium Analiz Związków Organicznych
Zakres działalności

Badania w celu określenia stężenia lub zawartości:

 • wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA);
 • substancji ropopochodnych - węglowodorów C10-C40 (oleju mineralnego);
 • pestycydów;
 • lotnych chlorowcowych pochodnych węglowodorów (m.in. THM);
 • lotnych związków aromatycznych (BTEX);
 • trichlorobenzenów (TCB);
 • innych związków organicznych (np. PCB, benzyna)

 • wodach podziemnych i powierzchniowych;
 • wodach przeznaczonych do spożycia, mineralnych i leczniczych, źródlanych i stołowych;
 • wodach kopalnianych;
 • wodach opadowych;
 • ściekach komunalnych i przemysłowych (technologicznych);
 • odciekach ze składowisk odpadów;
 • ściekach i wodach zanieczyszczonych produktami z procesów zgazowania węgla in situ;
 • produktach i odpadach z badań nad czystymi technologiami węglowymi;
 • produktach gazowych ze zgazowania węgla;
 • innych próbkach środowiskowych.

ponadto:

 • badanie składu rozpuszczalników i rozcieńczalników;
 • wykonanie ekstrakcji próbek stałych rozpuszczalnikami polarnymi i niepolarnymi wraz
  z określeniem wydajności ekstrakcji i składu ekstraktów.
Możliwe obszary współpracy
 • oznaczanie związków organicznych w próbkach środowiskowych;
 • badania materiałów budowlanych, kruszyw, osadów i pyłów;
 • badanie wyciągów/ekstraktów wodnych z próbek odpadów, gleb, gruntów i innych próbek stałych
Kluczowa aparatura badawczo-analityczna
 • zestawy do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-FLD, HPLC-DAD, HPLC-UV/VIS);
 • chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas (GC-MS);
 • zestaw do analizy fazy nadpowierzchniowej (HS-GC-MS);
 • szybki ekstraktor próbek;
 • chromatograf gazowy (GC-ECD, GC-NPD);
 • chromatograf gazowy (GC-FID, GC-FPD);
 • przenośny mikrochromatograf gazowy (2×TCD).
Osoba do kontaktów merytorycznych

mgr inż. Agnieszka Nycz, anycz@gig.eu, 32 / 259 21 75

 Słowa kluczowe

chromatografia gazowa, chromatografia cieczowa, spektrometria mas, ekstrakcja, analiza fazy nadpowierzchniowej, zanieczyszczenia organiczne, emisja substancji szkodliwych, woda (powierzchniowa, do spożycia, mineralna, lecznicza), ścieki (opadowe, przemysłowe, komunalne), odcieki, gleby, grunty, odpady, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, wyciągi i ekstrakty wodne.