Laboratorium Analiz Ekoefektywności Technologii i Produktów

Banner

Zakres działalności

 • Wykonywanie analiz środowiskowych, finansowych, ekonomicznych i społecznych w całym cyklu życia technologii i produktów (etap budowy, eksploatacji i likwidacji);
 • Kompleksowa analizy i oceny aspektów zrównoważonego rozwoju;
 • Wykonywanie analiz efektywności środowiskowej technologii i produktów techniką oceny cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment);
 • Wykonywanie analiz i ocen kosztów w całym cyklu życia techniką LCC (Life Cycle Cost);
 • Wykonywanie analiz aspektów społecznych z zastosowaniem techniki SLCA (Social Life Cycle Assessment);
 • Wykonywanie analiz finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych, rozszerzonych o analizy wrażliwości i ryzyka;
 • Wykonywanie analiz ekonomiczno-społecznych w oparciu o metodę analizy kosztów i korzyści CBA (Cost – Benefit Analysis);
 • Wykonywanie analiz i ocen ekoefektywności technologii i produktów z zastosowaniem własnej metodyki integrującej wskaźniki analizy środowiskowej oraz analizy społeczno-ekonomicznej;
 • Wykonywanie wariantowych analiz technologii i produktów w celu wskazania najbardziej zrównoważonych i ekoefektywnych;
 • Wykonywanie kompletnych dokumentacji aplikacyjnych na potrzeby pozyskiwania dotacji ze źródeł krajowych i unijnych;
 • Wykonywanie analiz przepływu materiałów MFA (Material Flow Analysis), energii MEFA (Material & Energy Flow Analysis) oraz kosztów MFCA (Material Flow Cost Accounting);
 • Wykonywanie wizualizacji wyników analiz LCA, MFA, MEFA i MFCA dla złożonych łańcuchów technologicznych, jak i procesów jednostkowych w postaci diagramów Sankey’a.

Możliwe obszary współpracy 

 • Opracowanie modeli oceny ekoefektywności dla wspomagania podejmowania decyzji;
 • Opracowanie metod oceny środowiskowej, ekonomicznej oraz ekoefektywności poszczególnych technologii i produktów;
 • Opracowanie narzędzi oceny efektywności środowiskowej i ekonomicznej na potrzeby przemysłu;
 • Opracowanie nowych metod wielokryterialnej oceny technologii i produktów;
 • Opracowanie biznes planów;
 • Opracowanie studiów wykonalności (feasibility study).

Kluczowa aparatura badawczo-analityczna

 • Oprogramowanie Umberto for Universal wraz z bazą danych ecoinvent;
 • Oprogramowanie SimaPro 8 wraz z bazą danych ecoinvent;
 • Oprogramowanie Oracle Crystal Ball;
 • Oprogramowanie Matlab;
 • Oprogramowanie e-Sankey.

więcej ->

Osoby do kontaktów merytorycznych

Dr hab. inż. Dorota Burchart-Korol, prof. GIG, tel. (+48) 32 259 2697, e-mail: dburchart@gig.eu

Mgr inż. Piotr Krawczyk, tel. (+48) 32 259 2131, e-mail: pkrawczyk@gig.eu

Słowa kluczowe

Ekoefektywność, ocena cyklu życia LCA,  zrównoważony rozwój, efektywność ekonomiczna