Laboratorium Ochrony Powietrza

Zakres działalności

 • Pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza,
 • Opracowywanie wniosków o wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza w celu uzyskania decyzji oraz oceny oddziaływania na środowisko urządzeń i instalacji, szczególnie w zakresie wpływu na powietrze atmosferyczne (modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń),
 • Badania stężeń włókien azbestu w powietrzu – środowisku i na stanowiskach pracy,
 • Badania czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Możliwe obszary współpracy

Pobór próbek powietrza, gazów, pyłów i innych, udział w badaniach i eksperymentach, wykonywanie badań i pomiarów, pomiary stężeń zanieczyszczeń w powietrzu,

Kluczowa aparatura badawczo-analityczna

 • Automatyczny Pyłomierz Grawimetryczny P-10 ZA produkcji ZAM Kęty wraz z osprzętem, 
 • Analizator gazów MGA-5 firmy MRU (Niemcy) - wykorzystywany do pomiaru zawartości w gazie: NOx, CO, CO2, SO2, O2 (technika referencyjna NDIR), a także temperatury gazu w kanale za pomocą termometru termoelektrycznego, analizator gazów Testo 350,
 • Miernik ciśnienia barometrycznego,
 • Aspiratory sieciowe (AS-50) i akumulatorowe SKC o różnej wydajności,
 • Aspirator ASP-I ZAM Kęty,
 • Termoanemometr,
 • Anemometry skrzydełkowe,
 • Suszarka lab.,
 • Waga analityczna,
 • Rotametry,
 • Gazomierz,
 • Luksomierze,
 • Miernik środowiska cieplnego OBR-ZAP.

Osoby do kontaktów merytorycznych 

Dr inż. Krystian Kadlewicz, kierownik laboratoriumtel: (+48) 32 2592158, e-mail: kkadlewicz@gig.katowice.pl 

Dr inż. Eugeniusz Orszulik, tel: (+48) 32 2592274, e-mail: eorszulik@gig.katowice.pl

Słowa kluczowe

Ekologia, ochrona, zanieczyszczenia, gazy, pył, emisja, wyniki badań