Laboratorium Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Prace badawczo-usługowe, w tym rozwojowe w zakresie:

 I.        wykorzystania paliw kopalnych i alternatywnych oraz innych materiałów (katalizatorów, sorbentów) do celów energetycznych i syntezy chemicznej:

 1. Badania procesów termochemicznej konwersji paliw stałych do celów energetycznych i syntezy chemicznej, w tym procesów ciśnieniowego i bezciśnieniowego spalania, pirolizy i zgazowania: węgla (i odpadów węglowych), biomasy (rośliny energetyczne, odpady biomasy roślinnej z produkcji rolnej, leśnictwa, odpady z biomasy zwierzęcej, osady ściekowe, itp.) i odpadów przemysłowych oraz ich mieszanek.
 2. Badania ukierunkowane na rozwój efektywnych ekonomicznie i przyjaznych środowisku metod użytkowania paliw i zagospodarowania odpadów do produkcji energii elektrycznej i ciepła i/lub surowców do syntezy chemicznej (gaz syntezowy, wodór).
 3. Badania kinetyki procesów spalania, pirolizy, zgazowania oraz współspalania, współpirolizy i współzgazowania z zastosowaniem analizatora termograwimetrycznego i szerokiego zakresu reagentów gazowych.
 4. Badania reaktywności paliw w procesach termochemicznej konwersji.
 5. Badania składu gazu z procesów termochemicznej konwersji paliw stałych: spalania, pirolizy i zgazowania z zastosowaniem mikrochromatografu gazowego.
 6. Badania wychwytywania i zagospodarowania dwutlenku węgla z procesów termochemicznej konwersji paliw stałych z zastosowaniem różnych sorbentów.
 7. Badania zastosowania katalizatorów w procesach termochemicznej konwersji paliw stałych.
 8. Badania wykorzystania pętli chemicznej w procesach spalania i zgazowania.
 9. Badania możliwości energetycznego i środowiskowego wykorzystania właściwości nano-cząstek metali i tlenków metali, w tym zastosowania nano-tlenków żelaza w procesach produkcji i magazynowania wodoru.

 II.      określania właściwości materiałów, w tym: charakterystyka struktury porowatej materiałów stałych, badania fizysorpcji i chemisorpcji, badania termograwimetryczne, badania przemian fazowych oraz badania spektrometryczne:

 1. Wyznaczanie powierzchni właściwej, całkowitej objętości porów i rozkładu wielkości porów ciał stałych w zakresie od ultramikroporów do makroporów z zastosowaniem analizatora sorpcji par i gazów.
 2. Wyznaczanie chłonności sorpcyjnej materiałów stałych względem różnych gazów z zastosowaniem analizatora sorpcji par i gazów.
 3. Badania temperaturowo programowalnej redukcji, utleniania i desorpcji z zastosowaniem analizatora TPR/TPO/TPD sprzężonego z analizatorem sorpcji par i gazów i spektrometrem masowym, w tym badania właściwości sorbentów i katalizatorów.
 4. Badania przemian fazowych materiałów z wykorzystaniem różnicowego kalorymetru skaningowego.
 5. Badania termograwimetryczne materiałów w warunkach bezciśnieniowych i pod ciśnieniem z zastosowaniem analizatorów termograwimetrycznych.
 6. Badania w zakresie odwróconej chromatografii.
 7. Badania spektrometryczne - pomiary widm w wysokiej rozdzielczości w pełnym zakresie spektralnym podczerwieni: bliskiej (NIR), środkowej (Mid-IR) i dalekiej (Far-IR) dla próbek w postaci stałej, ciekłej i gazowej.

  III.    modelowania wielowymiarowych zestawów danych z zastosowaniem zaawansowanych metod chemometrycznych i z uwzględnieniem ich specyficznej struktury wielomodalnej.

  IV.   wykonywanie analiz efektywności środowiskowej technologii i produktów techniką oceny cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment) oraz obliczanie śladu węglowego (ang. carbon footprint) w całym cyklu życia produktów.

Kluczowa aparatura badawczo-analityczna

 • Ciśnieniowy analizator termograwimetryczny z MS;
 • Chromatograf gazowy Agilent 3000A;
 • FTIR z wyposażeniem do próbek gazowych, ciekłych i stałych;
 • Analizator termograwimetryczny z DSC i MS;
 • Analizator sorpcji gazów Autosorb iQ;
więcej informacji ->

Pracownicy laboratorium

  1. Kierownik laboratorium: dr hab. inż. Natalia Howaniec, tel.: (+48) 32 259 2219, e-mail: anhowaniec@gig.eu
  2. Dr Beata Urych, tel.: (+48) 32 259 2455, e-mail: burych@gig.eu
  3. Dr Anna Śliwińska, tel.: (+48) 32 259 2698, e-mail: asliwinska@gig.eu 
  4. Mgr Aleksandra Tokarz. tel.: (+48) 32 259 2455, e-mail:  atokarz@gig.eu
  5. Mgr inż. Mariola Gądek, tel: (+48) 32 259 2738, e-mail: mgadek@gig.eu

  Słowa kluczowe

  zgazowanie paliw stałych, współzgazowanie węgla i biomasy oraz odpadów, badania powierzchni ciał stałych, analiza termiczna, niskoemisyjne technologie węglowe, podziemne zgazowanie węgla, separacja membranowa, magazynowanie energii, migracja zanieczyszczeń, nanotechnologia, efektywność energetyczna, komercjalizacja, transfer technologii.