Opis i przeznaczenie wyposażenia laboratoryjnego oraz oprogramowania

Spektrometr FTIR Nicolet iS59 firmy Thermo Scientific

Dzięki bogatemu wyposażeniu, posiadany spektrometr umożliwia pomiary widm o wysokiej rozdzielczości pełnym zakresie spektralnym podczerwieni: bliskiej (NIR), środkowej (Mid-IR) i dalekiej (FIR). Źródła promieniowania: lampa wolframowa (27 000 – 2 000 cm-1) oraz źródło ceramiczne (9 600 – 20 cm-1). Dzielniki wiązki (beamsplittery): Ge/KBr na zakres spektralny 7 800-350 cm-1, beamsplitter far-IR (700-15 cm-1) i Si/CaF2 (14 500-1 200 cm-1). Detektory: DLaTGS z okienkiem KBr (12 000-350 cm-1), wysokoczuły detektor MCT-A chłodzony ciekłym azotem (11 700-600 cm-1), DLaTGS/PE (700-50 cm-1). Spektrometr został rozbudowany o liczne akcesoria umożliwiające wykonywanie pomiarów dla prób w postaci stałej, ciekłej i gazowej z zastosowaniem różnych technik spektralnych: transmisja, ATR, DRIFT.

Przystawki:

  1. Przystawka do pomiarów transmisyjnych dla próbek stałych w formie pastylki, ciekłych w kuwecie rozbieralnej lub próbek gazowych w kuwecie gazowej.
  2. Sfera integrująca do pomiarów NIR ze zintegrowanym detektorem InGaAs, okienkiem szafirowym i wbudowanym poniżej okienka zmotoryzowanym wzorcem do automatycznego pomiaru tła.
  3. Przystawka rozproszeniowa (DRIFT) wyposażona w komorę wysokotemperaturową do badań substancji proszkowych. Komora reakcyjna jest przystosowana do pracy w kontrolowanych warunkach temperatury od temperatury pokojowej do 900°C w próżni. Możliwe są pomiary w atmosferze gazu, pod ciśnieniem lub w próżni. Zakres ciśnień wynosi od próżni 10-6 torr do 2 atm. Komora reakcyjna jest wyposażona w okienka z KBr.
  4. Wysokociśnieniowa przystawka ATR służąca do szybkiego pomiaru próbek stałych. Przystawka umożliwia pomiar w zakresie 10 000 – 55 cm-1. Nie wymaga przygotowania próbek.

Spektrometr jest sterowany poprzez oprogramowanie OMNIC, które umożliwia zbieranie widm, a także daje szerokie możliwości w zakresie przetwarzania widm, zawiera moduł do analiz chemometrycznych ilościowych i klasyfikacyjnych oraz bogate biblioteki widm.

Analizator sorpcji par i gazów Autosorb iQ (Quantachrome Instruments)

Aparat do badań powierzchni właściwej, całkowitej objętości porów i rozkładu wielkości porów ciał stałych sprzężony z analizatorem temperaturowo programowalnej redukcji, utleniania i desorpcji oraz spektrometrem masowym. Zakres pomiarowy: powierzchnia właściwa od 0.0005 m2/g, średnica porów 0,35-500 nm, objętość porów od 0.0001 cm3/g, TPR-TPO-TPD do 1100C.

Analizator termograwimetryczny SDT Q600 (TA Instruments)

Aparat SDT Q600 umożliwia równoczesną analizę termiczną: różnicową kalorymetrię skaningową (DSC) oraz analizę termograwimetryczną. Aparat umożliwia pomiar przepływu ciepła oraz zmian masy związanych z przemianami fazowymi i/lub reakcjami w badanych  próbkach. Uzyskana informacja obejmuje przemiany endo- i egzotermiczne nie związane z procesem ubytku masy (np. topnienie i krystalizacja), jak i te związane z procesem ubytku masy (rozkład próbki). Zakres  pomiarowy od temperatury otoczenia do 1500°C, prędkość nagrzewania 0,1-100C/min, czułość 0,1 ug.

Różnicowy kalorymetr skaningowy

Urządzenie do wyznaczania przepływu ciepła związanego z przemianami fazowymi materiałów w funkcji czasu i temperatury. Pozwala w sposób zarówno jakościowy, jak i ilościowy określić ciepło pobierane bądź wydzielane w procesach przemiany fazowej materiałów, związanych np. z topnieniem, utlenianiem lub innymi zmianami związanymi z przepływem ciepła. Urządzenie wyposażone jest w zamknięty układ chłodzący i 55-pozycyjny autosampler z karuzelą obejmującą 50 pozycji na próbki i 5 na odnośniki. Jest on wyposażony w sensor optyczny zapewniający precyzyjne umieszczanie naczynek w celi pomiarowej. Zakres temperatury: -90C ÷ 550C.

Reaktor ze złożem stałym

Instalacja do badań procesów termochemicznej konwersji paliw stałych i ich mieszanek (piroliza, spalania, zgazowanie) wyposażona w reaktor ze złożem stałym o obj. roboczej 0,8 l, piec oporowy, układ przegrzewania reagentów gazowych, wytwornicę pary, układ podawania reagentów gazowych i odbioru produktów oraz mikrochromatograf gazowy do oznaczania stężenia wodoru, tlenu, azotu, tlenku węgla, dwutlenku węgla, metanu i siarkowodoru w produkcie gazowym. Temperatura maksymalna 900C, ciśnienie maksymalne 5 MPa.