Laboratorium Efektywności Wytwarzania i Użytkowania Energii

Zakres działalności
 • Badania, pomiary, ekspertyzy i koncepcje dotyczące racjonalizacji pracy urządzeń i instalacji energetycznych.
 • Opracowywanie projektów założeń i planów zaopatrzenia gmin/miast w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
 • Przeglądy (audyty) energetyczne i ekologiczne przedsiębiorstw, instalacji przemysłowych i źródeł ciepła.
 • Badania cieplne dotyczące instalacji przemysłowych i kotłów energetycznych.
 • Analizy techniczno-ekonomiczne i badawcze dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 • Dokumentacje, analizy i obliczenia dotyczące monitorowania emisji CO2
 • Wykonywanie ekspertyz (studiów wykonalności) dla inwestycji związanych z ograniczaniem zużycia energii i emisji zanieczyszczeń w celu uzyskania wsparcia finansowego z odpowiednich funduszy.
 • Kompleksowe studia dotyczące ograniczenia niskiej emisji w na obszarach miast/gmin (opracowywanie programów ograniczania niskiej emisji).
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie:
  • racjonalizacji wytwarzania i użytkowania energii,
  • ochrony powietrza, 
  • auditingu energetycznego i certyfikacji energetycznej.
Możliwe obszary współpracy

Efektywność energetyczna wytwarzania i użytkowania paliw i energii, badania cieplne bilansowe urządzeń i obiektów, planowanie i prognozowanie potrzeb energetycznych, analizy techniczne i ekonomiczne inwestycji racjonalizujących wytwarzanie i użytkowanie paliw i energii, badanie zużycia energii i oddziaływania na środowisko w cyklu życia produktów.

Kluczowa aparatura badawczo-analityczna

Kamera termowizyjna, analizatory spalin, przyrządy do pomiaru ciśnienia, temperatury, wilgotności, itp.

Programy komputerowe do wyznaczania zapotrzebowania na ciepło grzewcze budynków.

Osoba do kontaktów merytorycznych

Kierownik Laboratorium: mgr inż. Mariusz Ćwięczek tel. (+48) 32 259 23 48 e-mail: mcwieczek@gig.eu

Słowa kluczowe 

Obszar badań - Ekologia, Eksploatacja, Zasoby;

Dziedzina badań - Budownictwo, Energetyka Paliwa

Przedmiot badań - Gmina, Kocioł, Paliwa, System eksploatacji, Węgiel;

Rodzaj badanego zjawiska - Bilans cieplny, Efektywność, Sprawność termiczna, Zastosowanie, Odzysk;

Rodzaj wyniku badań - Audyt, Dokumentacja techniczna, Ocena, Prognoza, Ukierunkowanie badań, Wytyczne;