Część Technologiczna CCTW - Zabrze

CCTW Część Technologiczna w Zabrzu

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

41-803 Zabrze

ul Zamkowa 1.

Osoby kontaktowe w zakresie poszczególnych instalacji i stanowisk testowych:

1.   Zgazowanie i oxy-spalanie ciśnieniowe paliw stałych w cyrkulującym złożu fluidalnym wraz z oczyszczaniem i schładzaniem gazu procesowego.

Osoby do kontaktów:        

zgazowanie                             dr inż. Tomasz Iluk              tiluk@ichpw.pl                tel. (32) 271 00 44 w. 554

oxy-spalanie                           mgr inż. Krzysztof Głód        kglod@ichpw.pl              tel. (32) 271 00 44 w. 315

oczyszczanie i schładzanie    dr inż. Sławomir Stelmach    sstel@ichpw.pl               tel. (32) 271 00 44 w. 252

Instalacja wyposażona w ciśnieniowy, cyrkulacyjny reaktor fluidalny zgazowania i oxy-spalania paliw starych przeznaczona będzie do badań procesów konwersji paliwa stałego na gaz, zachodzących przy różnych stosunkach O2/CO2. Głównym produktem instalacji w wariancie zgazowania paliwa stałego będzie oczyszczony i schłodzony gaz, który w części skierowany zostanie do satelitarnych instalacji badawczych (turbina gazowa, instalacja usuwania CO2 , reaktor z chemiczną pętlą tlenkową, komora o wzburzonej turbulencji), a reszta zostanie spalona w komorze spalania. W wariancie oxy-spalania paliwa stałego, podstawowym produktem instalacji będą gorące spaliny, które kierowane będą do instalacji oczyszczania i usuwania CO2 lub do komina.

2.   Suszarka uderzeniowo-wirowa.

Osoba do kontaktów:      

mgr inż. Andrzej Czaplicki            aczaplicki@ichpw.pl   tel. (32) 271 00 44 w. 313

Suszarka uderzeniowa-wirowa wykorzystywana będzie do badań procesu intensywnego suszenia ziarnistych paliw stałych (węgiel kamienny, brunatny). Materiał suszony wprowadzany będzie prostopadle do strumienia gorących spalin, co spowoduje zawirowanie i wzburzoną turbulencję w komorze suszarki, prowadząc do intensyfikacji procesu wymiany masy i ciepła pomiędzy materiałem suszonym a spalinami. Wysuszony materiał wykorzystywany będzie do badań w innych instalacjach CCTW.

3.   Konwersja paliw w reaktorze z chemiczną pętlą tlenkową.

Osoba do kontaktów:      

mgr inż. Grzegorz Tomaszewicz    gtomaszewicz@ichpw.pl   tel. (32) 271 00 44 w. 255

Stanowisko będzie służyć badaniom efektywności procesu konwersji gazowego paliwa węglowodorowego przy użyciu stałego nośnika tlenu w tzw. chemicznej pętli tlenkowej. Składać się będzie z układu dwóch reaktorów fluidalnych: reaktora utlenienia paliwa i reaktora regeneracji stałego nośnika tlenu. W zależności od wariantu pracy, produktem instalacji będzie strumień skoncentrowanego CO2 i H2O lub gaz syntezowy.

4.   Odgazowanie paliw stałych w złożu stacjonarnym.

Osoba do kontaktów:      

dr inż. Michał Rejdak                  mrejdak@ichpw.pl       tel. (32) 271 00 44 w. 358

Stanowisko wykorzystywane będzie do przeprowadzania badań odgazowania paliw stałych dla wytworzenia produktu stałego - karbonizatu. Proces prowadzony będzie w piecu wykonanym z materiałów ogniotrwałych, ogrzewanym elektrycznie przy użyciu elementów grzejnych umiejscowionych w jego bocznych ścianach. Wytworzony gorący karbonizat będzie chłodzony metodą suchą, a gaz powstały w procesie odgazowania kierowany będzie do spalenia.

5.         Spalanie objętościowe w komorze o wzburzonej turbulencji.

Osoba do kontaktów:     

dr inż.  Janusz Lasek                  jlasek@ichpw.pl           tel. (32) 271 00 44 w. 325

Instalacja wyposażona będzie w system sześciu wymiennych palników przystosowanych do spalania paliwa stałego w formie pyłu, trudnopalnych paliw ciekłych oraz niskokalorycznych gazów. Dzięki zastosowaniu palnika głównego o mocy 150kW na paliwo stałe, ciekłe lub gazowe oraz dodatkowego o mocy 30kW na paliwo ciekłe lub gazowe będzie można prowadzić badania nad procesem współspalania paliw o różnym stanie skupienia w dowolnej konfiguracji. Instalacja przystosowana będzie również do prowadzenia badań nad oxy-spalaniem oraz wpływem różnych dodatków (N2, NH3 i inne) na proces spalania i emisję NOx, SOx, CO2, etc. W komorze spalani możliwe również będzie prowadzenie badań nad procesem tworzenia się osadów zanieczyszczających oraz korozją wysoko- i niskotemperaturową. Instalacja ta zintegrowana będzie z instalacją ciśnieniowego zgazowania węgla w cyrkulacyjnym reaktorze fluidalnym oraz instalacją usuwania CO2 w reaktorze absorpcyjnym. Dzięki temu możliwe będzie prowadzenie badań spalania gazu procesowego ze zgazowania oraz badań nad absorpcyjnym usuwaniem CO2 ze spalin.

6.         Spalanie paliw w turbinie gazowej.

Osoba do kontaktów:     

dr inż. Tomasz Iluk                    tiluk@ichpw.pl              tel. (32) 271 00 44 w. 554

Turbina gazowa o mocy 30 kW będzie współpracować z instalacją ciśnieniowego zgazowania węgla w cyrkulacyjnym reaktorze fluidalnym spalając gaz ze zgazowania węgla (z ewentualną domieszką gazu ziemnego dla stabilizacji wartości kalorycznej). Turbina gazowa wyprowadzi moc elektryczną poprzez generator i grzałkę elektryczną zabudowaną w podgrzewaczu wody. Spaliny wylotowe z turbiny gazowej ochładzane będąw wodnym wymienniku ciepła. 

7.         Usuwanie CO2 w reaktorze absorpcyjnym.

Osoba do kontaktów:     

mgr inż. Andrzej Tatarczuk         atatarczuk@ichpw.pl     tel. (32) 271 00 44 w. 424

Stanowisko badawcze będzie służyło do badań efektywności usuwania dwutlenku węgla z gazów procesowych i spalin powstałych w innych instalacjach badawczych (instalacja zgazowania paliw stałych, komora o wzburzonej turbulencji, kolektor gazów technicznych) poprzez jego absorpcję w roztworach amin (MEA i in.) Instalacja wyposażona będzie w kolumnę absorpcyjną i desorpcyjną oraz wymienniki ciepła.

8.         Ocena paliw stałych i urządzeń grzewczych małej mocy dla ogrzewnictwa komunalnego.

Osoba do kontaktów:     

dr inż. Katarzyna Matuszek        kmatuszek@ichpw.pl      tel. (32) 271 00 44 w. 331

Stanowisko badawcze wykorzystywane będzie do prowadzenia badań energetyczno-emisyjnych urządzeń grzewczych o mocy do 150 kW (kotłów c.o., pieców, kominków) oraz do testowania paliw stałych. W skład zmodernizowanego, trójelementowego stanowiska będą wchodziły opomiarowane kominy wewnętrzne i zewnętrzne oraz stacje zbierania, archiwizacji i przesyłu danych. Dodatkowo, do każdego emitora będzie przyporządkowany niezależny układ odbioru ciepła.

9.         Węzeł mielenia, przesiewania i przygotowania mieszanki węglowej.

Osoba do kontaktów:     

dr inż. Karina Ignasiak              kignasiak@ichpw.pl         tel. (32) 271 00 44 w. 356

Węzeł będzie służyć do przygotowania surowców dla wszystkich instalacji i stanowisk badawczych CCTW, które zużywają paliwa węglowe. Węzeł wyposażony będzie w kruszarkę, młyn, przesiewacz i mieszarko-suszarkę. Instalacja posiadać będzie wydajność nominalną 0,5 t/h i uruchamiana będzie okresowo w celu wyprodukowania odpowiedniego zapasu surowca dla pozostałych instalacji badawczych