Technology Options for Coupled Underground Coal Gasification and CO2 Capture and Storage

Rozwiązania technologiczne dla podziemnego zgazowania węgla połączonego z wychwytywaniem i składowaniem CO2.

Projekt TOPS został złożony w ramach zaproszenia do składania wniosków (Call for Proposals) w temacie ENERGY.2013.6.1.1 „Combined Underground Coaql Gasification and CO2 Capture and Storage” w ramach 7 Programu Ramowego KE.

W samym założeniu TOPS stanowi bezprecedensowe podejście do analizy potencjalnego terenu do przeprowadzenia Podziemnego Zgazowania Węgla (PZW) z uwzględnieniem możliwości zmniejszenia ogólnej emisji CO2 z procesu, dzięki zatłoczeniu go do kawerny poreakcyjnej. Jednocześnie w projekcie założono opracowanie wysokowartościowych opcji wykorzystania wyprodukowanego gazu do celów energetycznych oraz jako surowca do syntez chemicznych.

Głównym celem Projektu TOPS jest utworzenie ogólnego schematu funkcjonowania instalacji PZW połączonej z wychwytywaniem i zatłaczaniem dwutlenku węgla. Jednocześnie poszukiwane będą rozwiązania problemów typowo wynikających z połączenia tych procesów. Rezultatem projektu będą konkretne rozwiązania technologiczne proponowane dla problemów wynikających z konieczności dopasowania do siebie tych dwóch różniących się procesów.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez analizę wiedzy pozyskanej z eksperymentów prowadzonych przez partnerów konsorcjum dotyczącej rozwoju kawerny poreakcyjnej, geomechaniki, ryzyka zanieczyszczenia wód podziemnych, czy wpływu procesu na  osiadanie gruntu na powierzchni. Jednocześnie prowadzone będą badania w kierunku inżynierii procesowej aby ocenić rolę/ wpływ lokalnych warunków prowadzenia procesu (rodzaj węgla, głębokość/ ciśnienie, rodzaj warstwskalnych  spągu i stropu złoża, warunki hydrologiczne) oraz wybranych reagentów na możliwość zastosowania wybranej opcji minimalizacji emisji CO2 dla danego złoża węgla.

Projekt realizowany jest w międzynarodowymi, interdyscyplinarnym konsorcjum, którego koordynatorem jest Imperial College z Londynu, a w skład którego wchodzi 16 instytucji z całego świata, w tym Stanów Zjednoczonych, RPA czy Chin. W skład konsorcjum poza instytucjami badawczymi wchodzą również partnerzy przemysłowi.

Kierownik projektu w GIG: Prof. dr hab. inż Krzysztof Stańczyk

e-mail: kstanczyk@gig.eu