CTW to multi-dyscyplinarny obszar tematyczny obejmujący działania badawcze (badania podstawowe, stosowane, w tym w pełnej skali przemysłowej), organizacyjno- prawne, edukacyjne, komunikacji społecznej, prowadzące do eko-efektywnej produkcji i wykorzystania węgla.

Pod względem merytorycznym CTW obejmuje tematy, które można ująć w kilka ogólnych grup, chociaż różnorodność tematyczna CTW jest olbrzymia, co poglądowo zobrazowano na rysunku:

Schemat-CTW
 • wydobycie węgla, uwzględniające zrównoważoną gospodarkę zasobami wraz z przeróbką węgla, rozumianą jako proces przygotowania węgla do użytkowania, najczęściej jest to tzw. mechaniczna przeróbka węgla,
 • transport przygotowywanie mieszanek węgla i składowanie węgla, 
 • wykorzystanie węgla (w energetyce oraz w przetwórstwie węgla), z uwzględnienim zmniejszania negatywnego wpływu wykorzystania węgla na różne elementy środowiska: powietrze, wody, glebę
 • zagospodarowanie „pozostałości” z produkcji i wykorzystania węgla, czyli różnego rodzaju odpadów i półproduktów. 

W ramach ww. grup tematycznych powinny zawierać się równiez zagadnienia dotyczące zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. Dotyczy to zarówno etapu wydobycia węgla (metan z pokładów węgla) jaki i etapu wykorzystania węgla (głównie ditlenek węgla, ale również para wodna). CCS –  Carbon Capture & Storage (Wychwytywanie i Składowanie CO2)  czy też CCUS – Carbon Capture Utilisation & Storage (Wychwytywanie, Wykorzystanie  i Składowanie CO2) stał się jednak tak ważkim tematem w ostatnich latach, że w został wydzielony z CTW i omówiony osobno. W praktyce jednak przypisanie niektórych prac badawczych i demonstarcyjnych do CTW  lub CCS bywa kłopotliwe, np. oxy-combustion lub IGCC.

W praktyce na różnorodność tematyczną CTW nakładają się współzależności między poszczególnymi tematami (np. technologie wykorzystania węgla a technologie ochrony powietrza atmosferycznego, itp.). W wypadku żadnej z wielu inicjatyw w skali świata mających na celu rozwój i przyspieszenie wdrożenia dojrzałych, eko-efektywnych CTW (programów badawczych, działań koordynacyjnych, i innych), takich jak: 

 • Clean Coal Technology Demonstration Programme – USA 
 • Vision21 Program – USA
 • Future Gen- USA 
 • Canadian Clean Power Cooalition – Kanada 
 • COORETEC – Niemcy 
 • COAL21 action plan – Australia 
 • Europejska Platforma Technologiczna Zeroemisyjnego Wytwarzania Energii z Paliw Kopalnych (ETP-ZEP) i innych mniejszych, 

nie zachodzi przypadek pełnego objęcia przez te inicjatywy całego obszaru tematycznego CTW.

Podobnie jest w wypadku instalacji przewidzianych do budowy w ramach Centrum CTW w Polsce, co poglądowo zobrazowano na rysunku.

Skip to content