Program badawczy

Założenia Programu Badawczego CCTW

W obliczu obecnej sytuacji politycznej, ekonomicznej, środowiskowej oraz surowcowej, węgiel, zwłaszcza w krajach posiadających bogate złoża tego surowca, przez wiele kolejnych lat pozostanie jednym z głównych źródeł energii pomimo wszelkich uciążliwości związanych z jego wydobyciem i wykorzystaniem. Dlatego w planowaniu programu badawczego projektu CCTW przyjęto następujące założenia związane z zagospodarowaniem tego surowca:

  • wykorzystanie węgla jako źródła energii stanowić będzie jeden z filarów bezpieczeństwa energetycznego – oznacza to, że zasoby węgla należy wykorzystywać racjonalnie, z możliwie wysoką sprawnością, dotyczącą zarówno sczerpywania zasobów, jak i energii w nim zawartej;
  • węgiel powinien wspomagać proces dywersyfikacji paliw – oznacza to rozwój kierunków związanych z substytucją paliw gazowych (w tym wodoru) i płynnych produktami z węgla;
  • skutki emisji dwutlenku węgla związane z działalnością człowieka na efekt cieplarniany są na tyle udokumentowane, że nie budzą wątpliwości społeczności świata – oznacza to, że węgiel należy wykorzystywać w sposób umożliwiający najtańsze i najskuteczniejsze metody obniżania emisji dwutlenku węgla.

CCTW, ma stanowić główny ośrodek w kraju prowadzący badania w zakresie CTW. Równocześnie Centrum udostępnia swoją infrastrukturę na zasadach rynkowych innym jednostkom w kraju i z zagranicy dla prowadzenia badań przez nie inicjowanych. Dla osiągnięcia optymalnych rezultatów główny nacisk kładzie się na badania w dziedzinach, w których pracownicy CCTW mają wieloletnie doświadczenia oraz osiągnięcia i które mają największe znaczenie dla rozwoju CTW. Należą do nich:

  • rozpoznanie złóż węgla i kopalin towarzyszących,
  • wykorzystanie węgla,
  • wykorzystanie złóż kopalin towarzyszących,
  • minimalizacja skutków środowiskowych, w tym redukcja emisji dwutlenku węgla.

Nie oznacza to, że CCTW nie realizuje prac z innego zakresu wchodzącego w skład łańcucha CTW, możliwych do realizacji w utworzonej  infrastrukturze. Należą do nich:

  • przygotowanie węgla do wykorzystania,
  • wykorzystanie paliw alternatywnych.

Infrastruktura badawcza CCTW pozwala na badania w różnych skalach – od badań laboratoryjnych, poprzez wielkolaboratoryjne do badań w skali PDU. Pozwala to na uzyskanie wyników o wysokiej zdolności do komercjalizacji, a więc zachęca do uczestnictwa jednostek gospodarczych (w tym w udziale finansowym).
Uwzględniając przedstawione wyżej uwarunkowania, program badawczy CCTW obejmuje następujące kierunki badawcze i główne tematy badawcze przedstawione na schemacie: 

Program Badawczy CCTW
Skip to content